KAEDAH RASM UTHMANI PDF

Antara penulis wahyu Baginda Rasulullah s. Para penulis wahyu telah mencatatkan ayat-ayat al-Quran tersebut pada pelepah pelepah tamar, kepingan batu, tulang dan lain-lain bahan tulisan. Peperangan al-Yamamah yang berlaku pada tahun 11 Hijrah telah menyebabkan ramai tentera Islam yang menghafaz al-Quran telah gugur syahid. Akhirnya Khalifah Abu Bakar al-Siddiq r.

Author:Daktilar Tajar
Country:Iraq
Language:English (Spanish)
Genre:Travel
Published (Last):17 November 2017
Pages:334
PDF File Size:9.49 Mb
ePub File Size:16.80 Mb
ISBN:547-4-20932-655-1
Downloads:65718
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:DitaurRasm dan Rasm Uthmani. Rasm ialah pembentukan taswir kalimah melalui huruf-huruf Hijaiyah. Rasm Uthmani pula ialah bentuk-bentuk tulisan Al-Quran yang digunakan dan dipersetujui Saidina Uthman ketika penulisan dan penyalinan Al-Quran. Ada yang mentakrifkan sebarang bentuk penulisan yang berlainan dengan cara penulisan lafaz-lafaz Al-Quran.

Ini disebabkan adanya penambahan, pembuangan, penggantian dan sebagainya dalam struktur kalimah tertentu Al-Quran. Dr Syaaban Mohd Ismail memperincikan sebagai suatu keterangan yang membincangkan mengenai cara penulisan mushaf-mushaf pada zaman saidina Uthman. Ia juga dinamakan Rasm Tauqifi kerana kebanyakan ulama berpendapat bahawa Rasm tersebut merupakan manifestasi kaedah-kaedah yang diajarkan oleh Rasulullah dan bagindalah juga memerintahkan supaya digunakan di dalam penulisan Al-Quran Ketika itu.

Sejarah penulisan Al-quran Umum diketahui bangsa Arab adalah bangsa Ummiy tidak mengenal tulisan. Keadaan ini berlaku di kalangan Qurais kecuali beberapa orang yang belajar menulis menjelang kedatangan Islam. Media tulisan merupakan media penjagaan yang lebih teliti dan berkemungkinan minima mengalami perubahan. Mereka cuma berbeza pendapat mengenai daripada siapa ia mempelajarinya.

Dari sumber inilah dijumpai sejumlah orang yang mampu menulis menjelang kedatangan Islam. Adapun warga Madinah ada di antara mereka terdapat sejumlah ahli Kitab yang mampu menulis.

Ketika nabi memasuki Madinah terdapat sebilangan orang Yahudi yang mengajar anak-anaknya menulis. Di sini juga terdapat dua puluh orang yang pandai menulis antaranya Munzir ibn Amr, Ubay ibn Wahb, Amr ibn Said, Zaid b Thabit yang kesemuanya belajar tulis menulis daripada kalangan Yahudi atas perintah Nabi s. Kemudian datanglah Islam. Ia memerangi butahuruf bangsa Arab, dan menghapuskannya demi mempertingkatkan martabat mereka.

Ayat-ayat 1 dan surah Al-Alaq dan ayat-ayat surah Al-Qalam membuktikan keadaan tersebut. Peringatan melalui ayat-ayat tersebut membuktikan keperluan penulisan dalam mengangkat martabat umat islam. Oleh sebab itu Rasul s. Ia menyedia berbagai media untuk mencapai hasrat tersebut. Tawanan perang badar yang pandai menulis diarahkan mengajar sepuluh sahabat nabi sebagai bahan tebusan.

Sedikit demi sedikit hilangnya buta huruf dan digantikan dengan celik huruf. Ini membuktikan bahawa islam adalah agama ilmiah, berbudaya dan bertamadun. Penulisannya dimasa Saidina Uthman. Semasanya kawasan Islam semakin luas dan kaum muslimin bertaburan diberbagai daerah.

Umat islam jauh daripada masa kerasulan dan turunnya wahyu. Masing-masing daerah islam mengambil qiraat sahabat terkenal daripada kalangan mereka. Di antara mereka terjadi perbezaan wajah-wajah qiraat yang memungkinkan timbulnya pertikaian dan perpecahan. Pertikaian itu menjadi sengit kerana mereka telah jauh daripada masa kenabian. Keadaan itu semakin parah sehingga saling mengkafirkan antara sesama sendiri. Pertikaian itu merebak ke darah-daerah lain seperti Hijaz dan Madinah. Kerana peristiwa-peristiwa tersebut saidina Uthman mengumpulkan para pakar untuk menyelesaikannya.

Mereka akhirnya bersepakat untuk menyalin beberapa mushaf untuk dikirimkan di daerah dan mengeluarkan perintah agar selainnya dibakar dan hanya bertumpu kepadanya. Uthman melaksanakan kesepakatan bistari itu sekitar akhir tahun kedua puluh empat dan awal tahun kedua puluh lima Hijriah. Mushaf-mushaf Uthmani memilikki kaedah-kaedah penulisan tertentu. Para pakar di bidang ini meringkaskan kaedah-kaedah tersebut ke dalam enam kaedah dasar.

Kaedah-kaedah tersebut akan diperincikan kemudian. Rasm Uthmani salah satu rukun bacaan Al-Quran. Merangkumi tujuh huruf. Bertepatan dengan pembentangan bacaan Al-Quran terakhir. Ia menulis berdasarkan kepada pembentangan tersebut. Kaedah penulisan yang istimewa.

Kaedah-kaedah Rasm Uthmani kaedah pembuangan atau pengurangan Hazaf hazaf bermaksud membuang atau menggugurkan huruf-huruf hijaiah tertentu dalam struktur kalimah tertentu Al-Quran. Huruf-huruf tersebut ialah alif,wau,ya,lam nun dan huruf-huruf alif, wau dan ya pada kata permulaan fawatih surah tertentu Al-Quran Kaedah ziyadah atau tambahan.

Ziyadah bermaksud menambah huruf-huruf tertentu pada kalimah-kalimah tertentu Al-Quran. Huruf tersebut ditulis tetapi tidak berfungsi pada semua keadaan pada bacaan. Huruf-huruf tambahan tersebut ialah alif, wau dan ya. Ziyadah huruf wau pada ;.

SOIL MECHANICS BY K.R.ARORA PDF

Penulisan Rasm Uthmani

Sesungguhnya, bidang pengajian ini terlalu banyak menyimpan sejarah yang sememangnya perlu dipelajari dan diamalkan oleh setiap muslim. Kefahaman terhadap sejarah kaedah penulisan rasm akan memantapkan lagi cara membaca al-Quran dan menambah keyakinan terhadap isi kandungannya yang telah diwahyukan. Dewasa ini, semakin banyak cabaran yang datang mengancam masyarakat Islam dari pelbagai sudut termasuklah dari aspek sejarah keagongan Islam yang seboleh mungkin ingin di putar belitkan faktanya. Dalam soal kaedah pembacaan al-Quran, golongan musuh Allah telah menyebarkan dakyahnya dengan menyatakan bahawa ia adalah ciptaan manusia semata-mata.

BOSCH DVR16E2302 PDF

Tinggal Jejak Anda Disini Rasm Uthmani juga dikenali sebagai Rasm Istilahi kerana dinisbahkan kepada para sahabat yang bertanggungjawab untuk menulis mashaf-mashaf dengan menggunakan rasm tersebut. Di samping itu, ia juga dinamakan dengan Rasm Tauqifi kerana kebanyakkan ulama berpendapat bahawa rasm tersebut merupakan kaedah yang diajarkan oleh Rasulullah S. W dan bagindalah yang memerintahkan supaya ia digunakan dalam penulisan al-quran pada ketika itu. Dalam Negara Malaysia terdapat berbagai jenis tulisan dan cetakan Al-Quran. Akhir-akhir ini telah disedari bahawa keadaan tersebut boleh membawa kekeliruan dan kadang-kadang langsung kepada penyelewengan terhadap kandungan Al-Quran itu sendiri.

ANEMIA DREPANOCITICA PDF

Kaedah Meniadakan Huruf Hazaf. Hazaf bermaksud membuang atau meniadakan huruf-huruf tertentu dalam struktur kalimah tertentu dari al-Quran. Terdapat lima huruf yang terlibat dalam kaedah ini iaitu huruf alif, wau, ya, lam dan nun yang terdapat pada kalimah tertentu. Hazaf juga berlaku kepada huruf-huruf alif, wau, dan ya pada kata permulaan fawatih surah tertentu al-Quran.

LUCIA CANOVI PDF

Ia juga ditakrifkan sebagai satu ilmu untuk mengetahui perbezaan antara mashaf-mashaf Rasm Uthmani dengan mashaf-mashaf Rasm Qiyasi. Sebahagian ulama mendefinisikannya sebagai sebarang penulisan yang menyalahi cara penulisan lafaz-lafaz disebabkan ziyadah, hadhf, ibdal dan sebagainya. Syaaban Muhammad Ismail pula mendefinisikannya dengan lebih terperinci sebagai satu keterangan yang membicarakan mengenai mashaf-mashaf yang ditulis pada zaman Saidina Uthman r. Kaedah penulisannya pula merangkumi tujuh huruf Al Quran, ditulis tanpa mempunyai titik dan baris serta terdapat dalam semakan terakhir dan tidak dimansuhkan bacaannya.

Related Articles