DOBRZANSKI METALOZNAWSTWO PDF

Fauzuru De Gruyter — Sciendo. The metaloznaastwo materials composite used in the fibrous structures for applications in space engineering. Winiowski, Structural and mechanical properties of brazed joints of stainless steel and aluminium, Archives of Metallurgy and Materials 54 2 Journal of materials processing technology, metaloznawatwo D Errico, Relationship between erosion resistance and the phase and chemical composition of PVD coatings deposited onto high-speed steel, Journal of Materials Processing Dobrzasnki L. Mc Naught and A. Assessment of fibrous materials currently used for clothing and interior furnishings 7. Klimpel, Crystallisation mechanism of laser alloyed gradient layer on tool steel, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering 20 L.

Author:Zulutaur Tegal
Country:Tunisia
Language:English (Spanish)
Genre:Love
Published (Last):15 May 2005
Pages:222
PDF File Size:7.86 Mb
ePub File Size:20.81 Mb
ISBN:398-5-23198-850-9
Downloads:13094
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:FergWpynie to niewtpliwie w przyszoci na minimalizacj kosztw produkcji oraz na maksy- malne wyduenie czasu pracy maszyn i urzdze oraz ich elementw, decydujc o maksymalnym obnieniu kosztw ich eksploatacji. Jeeli stanie si tak w rzeczywistoci, z pewnoci osignity zostanie gwny cel nauczania inynierii materiaowej w uczelni technicznej. Najwiksz satysfakcj sprawia mi wiado- mo, e lektura ksiki pomoe Studentom i Czytelnikom w realizacji yciowych zamiarw, zwizanych z ukoczeniem studiw wyszych.

Do lektury ksiki przygotowany jest absolwent szkoy redniej, gdy do rozpo- czcia pracy z tym podrcznikiem wymagane s jedynie elementarne wiadomoci z fizyki i chemii. Wpierwszych rozdziaach konsekwentnie s wprowadzane nowe pojcia waciwe dla nauki o materiaach i inynierii materiaowej. Wtych rozdzia- ach do minimum ograniczone s rwnie wzory i zalenoci przedstawione w for- malizmie matematycznym. Ksika staje si trudniejsza w miar zajmowania si kolejnymi grupami materiaw inynierskich, a obszerny rozdzia dotyczcy mate- riaw funkcjonalnych i specjalnych wymaga od Czytelnika skupienia i bardziej za- awansowanych wiadomoci z zakresu fizyki i chemii, zakadajc, e w midzycza- sie, w trakcie dwch pierwszych semestrw, t wanie wiedz posiad ju kady student uczelni technicznej.

Wbardziej zaawansowanych rozdziaach system przy- pisw umoliwia Czytelnikowi odniesienie si do podstawowych wiadomoci za- wartych we wczeniejszych rozdziaach lub ustalenie zwizkw i kontekstu z na- stpnymi czciami ksiki. Ksika, obecnie jako jedyna w Polsce, opiera si w caoci na normach euro- pejskich. Przygotowana zostaa na podstawie oryginaw norm wydanych w kra- jach Unii Europejskiej, a zyskao to szczeglnego znaczenia w sierpniu roku, kiedy to Polski Komitet Normalizacyjny wprowadzi normy europejskie dotyczce zdecydowanej wikszoci materiaw inynierskich jako PE-EN zwykle z dodatko- wym symbolem U, co oznacza, e dokonano tego metod uznaniow, tzn.

Rwnoczenie uchylono wikszo dotychczaso- wych Polskich Norm dotyczcych materiaw inynierskich, co oznacza m. Nie znaczy to wprawdzie, e te informacje s nieprawdziwe, lecz stay si nieaktualne, a ich stosowanie byoby dziwnym anachronizmem, w dobie ubiegania si Polski o akcesj do Unii Europejskiej. Z pewnoci ksika ta rni si od innych ksiek naukowo-technicznych form.

Zamysem moim od wielu lat byo stworzenie takiego opracowania. Wpeni wykorzy- stano kolor, ktry wraz z systemem marginaliw uatwia korzystanie z ksiki. Wko- lorach opracowano ponad schematw i rysunkw, okoo zdj metalogra- ficznych, wiele wykonanych w mikroskopach elektronowych transmisyjnym technik cienkich folii i skaningowym oraz metodami metalografii barwnej na mikroskopie Tre i forma ksiki 1 rozdz Page 5 wietlnym, a pochodzcych gwnie ze zbiorw wynikw bada wasnych, co umoli- wia przeledzenie mechanizmw i zjawisk decydujcych o ksztatowaniu wasnoci materiaw.

Wkadki barwne, wskazujce na mnogo zastosowa rnych materia- w, a take moliwoci technologiczne od zarania naszej cywilizacji, opatrzone mymi osobistymi komentarzami, w ktrych wykorzystano ponad zdj, w sporej cz- ci wykonanych przeze mnie, ale rwnie pochodzcych z archiwum pomocy dydak- tycznych kolekcjonowanych od kilkunastu lat przez pracownikw Instytutu Materia- w Inynierskich i Biomedycznych Politechniki lskiej, maj w moim zamiarze po- budzi wyobrani do samodzielnych dziaa inynierskich przez wywoanie skoja- rze i refleksji, z natury rzeczy odmiennych u kadego Czytelnika.

Warto ponadto zda sobie spraw, e wiedza szczegowa, zwaszcza w obsza- rze szybko rozwijajcej si nauki o materiaach, dezaktualizuje si w stosunkowo krtkim czasie. Oczywicie naley t wiedz sobie przyswaja i z czasem uzupe- nia j o nowe osignicia. Natomiast o wiele waniejsze jest zdobywanie umiejt- noci twrczego mylenia i samodzielnego dziaania. W moim przewiadczeniu przyjta forma prezentacji treci ksiki umoliwia rozwj tych wanie cech, tak istotnych dla przyszego inyniera - twrcy.

Wreszcie pytanie: czy naprawd trzeba si nauczy tego wszystkiego, co zawar- te jest w ksice. Z pewnoci warto. Materiay ksiki to rwnie tworzywo. Z pewnoci przez analogi do projektowania materiaowego mona wyobrazi so- bie projektowanie wiedzy o materiaach.

Moduowy ukad ksiki daje tak szans kademu. Wykadowca moe dokona wyboru pewnych partii materiau, aby zre- alizowa zamierzony przez siebie program przedmiotu lub zestawu przedmiotw, ktre dotycz inynierii materiaowej. Reszta materiau pozostanie do przyswoje- nia sobie wedug uznania studenta. Kady student rwnie moe w ramach kade- go rozdziau dokona wyboru informacji najistotniejszych jego zdaniem, pomijajc np.

Oczywicie mona pomin, przynajmniej w pierwszym czyta- niu analiz barwnych wkadek oraz struktur metalograficznych. Sdz, e byoby jednak szkod straci tak okazj do rozwoju swej inynierskiej osobowoci. Ksi- ka wreszcie moe by poradnikiem, zarwno dla studentw jak i aktywnych zawo- dowo inynierw, gdy mona w niej znale wiele szczegowych i obecnie najak- tualniejszych informacji, w peni metodycznie zestawionych, o dostpnych obecnie materiaach inynierskich, co moe by niezwykle przydatne do realizacji prac pro- jektowych w toku studiw oraz wykonywania projektw w pracy zawodowej.

Ogl- ne spojrzenie na rol inynierii we wspczesnej rzeczywistoci, z pominiciem szczegw dotyczcych materiaw, moe by przydatne osobom niespecjalizuj- cym si w inynierii, lecz aktywnie dziaajcym w technice, lub przygotowujcym si do takiej aktywnoci, w tym menaderom, nauczycielom techniki, ekonomi- stom, informatykom, a nawet lekarzom lub socjologom.

Wstp 1 rozdz Page 6 Podzikowania Wieloletni trud przygotowania niniejszej ksiki sta si owocny wycznie dziki aktywnoci wielu mych wsppracownikw, ktrzy udzielili mi pomocy w tej pracy.

Ksika nie mogaby powsta bez wyjtkowego zaangaowania p. Eugeniusza Hajduczka, ktry podj si redakcji ksiki, reprezentujc Wydawc. Jego staranno i wnikliwo ustrzegy mnie przed wieloma bdami edycyjnymi i redakcyjnymi. Tekst zosta przygotowany do zoenia przy bardzo duym nakadzie pracy oraz wyjtkowej gorliwoci przez p. Mirosawa Bonka, a skad komputerowy wykona profesjonalnie zesp p. Magorzaty Katafiasz. Maszynopis z rkopisu przygotowaa p.

Grayna Grecka przy pomocy p. Barbary wiok i p. Magorzaty Pachury. Rysunki, po opracowaniu autorskim, zostay przerysowane przez szeroki zesp mych wsppracownikw pod kierunkiem p. Jarosawa Koniecznego oraz p.

Rafaa Maniary, w skad ktrego weszli: p. Klaudiusz Goombek, p. Waldemar Kwany, p. Marcin Bilewicz, p. Ksenia Czardyban, p. Magorzata Drak, p. Aleksandra Drygaa, p. Mariusz Krupiski, p. Krzysztof Labisz, p. Jarosaw Mikua, p. Mariusz Osojca, p. Marek Piec, p. Magdalena Polok, p. Adam Polok, p. Marek Sroka, p. Tomasz Taski, p. Anna Wodarczyk. Tablice, po przetumaczeniu z jzyka angiel- skiego, pomoga mi przygotowa crka p.

Pani mgr in. Magdalena Polok zebraa normy europejskie niezbdne do przygotowania informa- cji o rnych materiaach inynierskich. Pan mgr in. Piotr Zarychta na podstawie analiz w Internecie zebra informacje dotyczce nagrd Nobla w dziedzinie fizyki i chemii w ostatnich dziesicioleciach, a o licznych materiaach i ich zastosowa- niach - moja crka p. Anna Dobrzaska i mj syn p. Lech Dobrzaski, obecnie student Politechniki lskiej. Magorzata Drak przepisaa wzory chemiczne wykorzystane w ksice.

Pan dr in. Janusz Mazurkiewicz pomg mi w wyborze zdj metalograficznych oraz zorganizowa zesp sponsorw przed- siwzicia, ktrych wsparcie umoliwio obnienie ceny kadego egzemplarza ksiki. Sponsorw tych przedstawiono w ostatniej czci ksiki, wraz z krtk charakterystyk ich aktywnoci. Zdjcia metalograficzne, oprcz pochodzcych z mych wasnych bada, udostpnili mi p.

Jan Adamczyk, p. Stanisaw Krl, p. Jan Marciniak, p. Ryszard Nowosielski, p. Danuta Szewieczek, p. Stanisaw Tkaczyk, p. Przemysaw Zagierski Norwegia , p. Lubomir iek Czechy , p. Radomila Konena Sowacja , p. Krzysztof Adamaszek, p.

Marcin Adamiak, p. Stefan Griner, p. Eugeniusz Hajduczek, p. Wojciech 7 1 rozdz Page 7 Kasprzak, p. Sabina Lesz, p. Krzysztof Lukaszkowicz, p. Stanisaw Mandziej Holandia , p. Grzegorz Matula, p. Janusz Mazurkiewicz, p. Zbigniew Ponka, p. Marian Przyby, p. Anna Szmyd-yma Francja , p. Adam Zarychta, p. Jarosaw Konieczny, p.

DAVID GELERNTER - THE MUSE IN THE MACHINE PDF

DOBRZANSKI METALOZNAWSTWO PDF

Zulurn Principles of materials science and physical metallurgy, WNT, Warsawmetaloznaawstwo Hirai, Functionally gradient materials, w: Klimpel, Crystallisation mechanism of laser alloyed gradient layer on tool steel, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering 20 L. Ryabkov, Electrolytic plasma technology. To make this website work, we log user data and share it with processors. Assessment of the materials solutions currently used, for regard to the possibility use improvements; 4. Ucakar, Functionally graded hardmetals and cermets: Lukaszkowicz, Erosion resistance and tribological properties of coatings deposited by reactive magnetron sputtering method onto the brass substrate, Journal of Materials Processing Technology K. Jonda, Structure and properties of surface layers obtained by alloying of the hot work tool steels, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering 17 L.

KDL 42R500A PDF

L. a. Dobrzański - Podstawy Nauki o Materiałach i Metaloznawstwo

.

AMY HOY 30X500 PDF

.

6AV6 643-0CD01-1AX1 PDF

.

Related Articles